VOORWAARDEN FUN MOVE:

Inleidende bepalingen
De ‘Fun Move – Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle diensten van FUN MOVE en geldt voor alle leden als voor alle tot de lokale van FUN MOVE toegelaten derden. FUN MOVE is gerechtigd deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de leden.
Artikel 1: Gebruikte begrippen
• Lid: hij/zij die zich conform de voorwaarden zoals infra vermeld alle vereiste formulieren heeft ingevuld en ondertekend en als dusdanig is ingeschreven.
• Lidkaart: het document dat elk lid ten allen tijde bij de hand dient te hebben wanneer hij/zij traint bij FUN MOVE
• Lidmaatschapsgelden: het bedrag dat een lid betaalt voor één jaar lidmaatschap, hetwelk wordt betaald via maandelijkse deelbetalingen via domiciliëring
• Huisregels: De regels die dienen nageleefd te worden tijdens het trainen bij FUN MOVE en dewelke terug te vinden zijn in artikel 9
• Aanvaardbare medische toestand: De medische toestand die erin bestaat dat het lid niet lijdt aan een infectie of een besmettelijke ziekte of wanneer het lid letsels heeft zoals open wonden e.d.m. of enig andere medische toestand waarbij er een risico bestaat dat deze de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden.
 

 
Artikel 2: Lidmaatschap
2.1. Om lid van FUN MOVE te kunnen worden, dienen hiernavolgende documenten volledig en correct ingevuld en ondertekend te worden:
• Een identificatiefiche waarin de gegevens worden ingevuld die nodig zijn ter identificatie van de persoon en voor de betaling van de lidmaatschapsgelden ;
• Het formulier ‘Fun Move – Voorwaarden’ ;
• Het formulier ‘Lidmaatschapsgelden’ ;
Indien de geïnteresseerd om lid te worden jonger dan 18 jaar is, dienen voormelde documenten ingevuld en ondertekend te worden door diens ouder of wettelijke voogd.
De verzochte persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden in ons ledenbestand opgenomen en verwerkt voor hiernavolgende doeleinden:
• voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten;
• voor het uitvoeren van marktstudies;
• om U te informeren over de nieuwe producten en diensten die FUN MOVE te bieden heeft;
• voor de verwezenlijking van informatie -en promotiecampagnes;
2.2. Nadat de documenten vermeld in punt 2.1. ingevuld en ondertekend zijn, zal het lidmaatschap pas ingaan na een eerste deelbetaling via domiciliëring. De betaling vindt pas plaats wanneer FUN MOVE de deelbetaling heeft mogen ontvangen op diens bankrekening.
2.3. Bij wijziging van de verzochte gegevens in punt 2.1. (bv. adresgegevens, bankgegevens, e.d.) dient het lid FUN MOVE hiervan meteen op de hoogte te brengen middels het e-mailadres: welkom@fun-move.be. Bij het niet tijdig doorgeven van de gewijzigde gegevens, maakt FUN MOVE voorbehoud om eventuele kosten te verhalen op het lid.
2.4. Het lidmaatschap duurt één jaar vanaf het ogenblik van het vervullen van de voorwaarden vermeld in 2.1 en 2.2. en kan jaarlijks worden hernieuwd.
2.5 Pauzering van het lidmaatschap is kosteloos om medische redenen. De pauze gaat in vanaf dat FUN MOVE in het bezit is van het doktersbriefje. Pauzering om elke andere reden kost 0,5euro/dag.
Artikel 3: De rechten en plichten van het lid
3.1. Het lid mag gedurende de openingstijden (artikel 7) van FUN MOVE trainen, voor zover hij/zij op het ogenblik van het trainen:
• de overeengekomen lidmaatschapsgelden tijdig heeft betaald (zie artikel 4)
• in het bezit is van een geldige lidkaart (zie artikel 5)
• de ‘Fun Move – voorwaarden’ en de Huisregels respecteert
• in een aanvaardbare medische toestand verkeert
3.2. Bij gebreke aan één van voormelde voorwaarden, kan FUN MOVE de rechten van het lid op elk ogenblik schorsen tot wanneer de niet-nagekomen voorwaarde(n) weer is (zijn) nageleefd.
3.3. Bij gebreke aan betaling van de lidmaatschapsgelden ten bedrage van minstens 3 maanden en in geval van een manifeste schending door het lid van de ‘Fun Move – Voorwaarden’ en/of de Huisregels, alsook in geval van het plegen van een misdrijf ten aanzien van personen of goederen van FUN MOVE of ten aanzien van één van de leden van FUN MOVE, kan FUN MOVE het lidmaatschap van het lid definitief beëindigen, waardoor diens rechten automatisch komen te vervallen.

 
Artikel 4: De lidmaatschapsgelden
4.1. De lidmaatschapsgelden van elk lid worden bepaald door FUN MOVE en dit volgens vaste criteria, onder meer het programma dat het lid wenst te volgen. De overeengekomen lidmaatschapsgelden zijn inclusief BTW. De overeengekomen lidmaatschapsgelden kunnen, bij hernieuwing van het lidmaatschap, door FUN MOVE gewijzigd worden mits voorafgaande mededeling aan het lid.
4.2. De door FUN MOVE bepaalde lidmaatschapsgelden dienen vooraf maandelijks te worden betaald en dit via domiciliëring. Contante betalingen worden niet aanvaard.
In het geval een domiciliëring niet uitvoerbaar wordt als gevolg van het handelen of de nalatigheid van het lid, is het aan het lid om het mogelijk te maken dat een nieuwe domiciliëringsopdracht zo snel mogelijk kan worden ingesteld. FUN MOVE rekent in dit geval hoe dan ook aan het lid een bedrag van € 15,00 administratiekosten aan.
4.3. Indien een lid achterstallige lidgelden ten bedrage vanaf 1 maand heeft, behoudt FUN MOVE zich het recht voor om de rechten van het lid te schorsen tot wanneer betaling van de achterstallige lidgelden heeft plaatsgevonden.
4.4. Indien een lid ten aanzien van FUN MOVE achterstallige lidgelden ten bedrage vanaf 3 maanden heeft, heeft FUN MOVE het recht om het lidmaatschap van het lid zonder meer en zonder voorafgaande ingebrekestelling definitief te beëindigen.
4.5. Bij wanbetaling behoudt FUN MOVE zich het recht voor om, zonder enige voorafgaande ingebrekstelling, een bijkomend schadebeding van € 200,00 aan te rekenen.
Artikel 5: Lidkaart
5.1. Het lid dient, wanneer hij/zij traint bij FUN MOVE, ten allen tijde in het bezit te zijn van een geldige lidkaart.
5.2. FUN MOVE kan ten allen tijde aan het lid verzoeken diens lidkaart voor te leggen ter controle op de geldigheid ervan. Bij gebreke aan een geldige lidkaart op het ogenblik van de controle kan FUN MOVE het lid zonde meer de toegang tot de lokale van FUN MOVE ontzeggen.
5.3. In geval van misbruik van een lidkaart of in geval van het trainen bij FUN MOVE zonder in het bezit te zijn van een geldige lidkaart kan FUN MOVE, naargelang de situatie, overgaan tot schorsing van de rechten het lid of tot beëindiging van het lidmaatschap van het lid.
5.4. In geval van verlies of diefstal van zijn/haar lidkaart, dient het lid FUN MOVE hiervan meteen op de hoogte te brengen. Voor het aanvragen van een nieuwe lidkaart dient het lid een bedrag van € 15,00 te betalen.
Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
6.1. Het lidmaatschap bij FUN MOVE kan beëindigd worden door zowel het lid als door FUN MOVE en dit volgens de bepalingen in ‘Fun Move – Voorwaarden’.
6.2. FUN MOVE heeft het recht het lidmaatschap van het lid onmiddellijk te beëindigen:
• in het geval van wanbetaling door het lid ten bedrage van minstens 3 maanden achterstal
• een manifeste schending door het lid van de ‘Fun Move – Voorwaarden’ en/of de Huisregels
• in het geval van het plegen van plegen van een misdrijf ten aanzien van personen of goederen van FUN MOVE of ten aanzien van één van de leden van FUN MOVE
6.3. In het geval dat het lid het lidmaatschap zonder wettige reden voortijdig beëindigt of dat FUN MOVE het lidmaatschap definitief beëindigt, heeft het lid geen recht op restitutie van het reeds betaalde lidmaatschapsgeld en zal het lid alsnog dienen over te gaan tot het betalen van het nog verschuldigde lidmaatschapsgeld waartoe hij/zij met FUN MOVE is overeengekomen.(vb. stoppen van een 1 jaarcontract op 8 maanden, rest nog 4 maanden te betalen).
Artikel 7: Openingstijden
7.1. De Openingstijden van FUN MOVE kunnen geconsulteerd worden op de website (http://www.fun-move.be/over.html).
7.2. FUN MOVE behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens de wettelijke feestdagen en schoolvakanties.
7.3. FUN MOVE behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen indien vereist, mits dit wordt bekend gemaakt op de website.
7.4. FUN MOVE behoudt zich het recht voor om te sluiten voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van reparatie -en/of onderhoudswerken aan de lokalen, mits dit bekend wordt gemaakt op de website. Het lid heeft geen recht op restitutie van de lidmaatschapsgelden indien de sluiting minder dan 24 uur bedraagt.
Artikel 8: Aansprakelijkheidsregeling
8.1. FUN MOVE is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar leden of derden die in haar lokalen werden toegelaten voor opzettelijke en/of zware fouten in hoofde van haar en/of haar aangestelden.
8.2. FUN MOVE, noch haar aangestelden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen in haar lokalen en op haar terreinen. Het is aan het lid om diens persoonlijke bezittingen onder te brengen in de lockers die FUN MOVE aan haar leden ter beschikking stelt.
8.3. FUN MOVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels of ongevallen waarvoor het lid zelf verantwoordelijk is.


 
Artikel 9: Huisregels
Tijdens het trainen dient het lid altijd hiernavolgende huisregels na te leven:
• De aanwijzingen van de verantwoordelijken dienen strikt opgevolgd te worden.
• Wat betreft het meenemen van etenswaren en dranken in de sportruimten
o Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/ bidon meegenomen worden
o Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
• Wat betreft het gebruik van de fitnessapparatuur en fitnessmaterialen:
o Gebruik de apparatuur enkel voor de daarvoor bestemde doeleinden.
o Het is niet toegestaan de toestellen onnodig bezet te houden.
o Het is verplicht de toestellen te reinigen na elk gebruik.
o Na de training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaats.
• Wat betreft de kledij en het meegenomen (sport)materiaal
o Gelieve na het sporten niets achter te laten in de lockers, daar ze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt.
o Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen( geen slippers of sandalen).
o Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
• Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden. • Dieren zijn niet toegestaan.
• Verkoop en promotionele activiteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fun Move.
• Gelieve af te drogen in de natte gedeelten van de kleedkamers.
• Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd door het lid (zijnde niet minimum één dag op voorhand of de dag zelf met een hele grondige reden) zal hem/haar € 5,00 aangerekend worden.


 
Artikel 10: Geschillenregeling
In het geval van een juridisch geschil betreffende de toepassing van voormelde voorwaarden en/of de Huisregels zal enkel de Vrederechter te Lievegem hiertoe bevoegd zijn.